Logo XPRT landmeter wit

Algemene voorwaarden

I. Identiteit van de onderneming

Vennootschapsnaam: XPRT Landmeters

Vennootschapsvorm: besloten vennootschap

Zetel: Kapellestraat 42, 8750 Wingene (België) 

Ondernemingsnummer: 1003.274.364

Btw-nummer: BE 1003274364

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge

Telefoonnummer: 0488 03 55 80

E-mail: info@xprtlandmeters.be

Joran Bruwaert, Landmeter-expert beëdigd door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge op 18 januari 2023 en ingeschreven op het tableau van beroepsbeoefenaars van de Federale Raad van landmeters-experten onder het nummer LAN231941. 

Maxime Vancoillie, Landmeter-expert beëdigd door de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk op 13 januari 2022 en ingeschreven op het tableau van beroepsbeoefenaars van de Federale Raad van landmeters-experten onder het nummer LAN231974.

II. Algemeen

II.1 Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle offertes, bestelbonnen en facturen van de besloten vennootschap XPRT Landmeters, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge met ondernemingsnummer 1003.274.364, met zetel te Kapellestraat 42,

8750 Wingene, België  (hierna “XPRT Landmeters”) en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestelbonnen, diensten, werken en overeenkomsten tussen XPRT Landmeters en de opdrachtgever (hierna “de klant”), met uitsluiting van alle bijzondere of algemene voorwaarden van de klant. 

II.2 Door beroep te doen op de diensten van XPRT Landmeters, verklaart de klant uitdrukkelijk kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. Er kan enkel worden afgeweken van deze algemene voorwaarden bij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van XPRT Landmeters. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid mee van de andere bedingen of van de overeenkomst. 

II.3 Indien XPRT Landmeters en de klant een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst sluiten, zullen de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst voorrang hebben op de algemene voorwaarden, voor zover hierin is toegestemd door XPRT Landmeters. Deze algemene voorwaarden zullen dan dienen als aanvullend recht, voor zover van toepassing. 

III. Algemeen

III.1 XPRT Landmeters biedt een breed scala aan landmeetkundige diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, architecturale opmetingen, grensbepalingen, plaatsbeschrijvingen, uitzetwerk, opmetingen van bestaande toestanden, zettingsmetingen, 3D scanning, tracémetingen, en muurovernames. Voor een volledig overzicht van onze diensten en specialisaties verwijzen wij u naar onze website (https://xprtlandmeters.be/diensten/). 

III.2 XPRT Landmeters biedt professionele asbestinventarisatie diensten aan. Deze dienst houdt in dat onze deskundigen asbesthoudende materialen in gebouwen identificeren en registreren. De gecertificeerd asbestdeskundige zorgt voor een volledige inventaris van uw gebouw volgens de procedures die vastgelegd zijn door OVAM.

IV. Offertes en aanvang van de overeenkomst

IV.1 Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege XPRT Landmeters. 

IV.2 Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is dit een termijn van dertig (30) dagen. 

IV.3 Alle prijzen worden steeds vermeld in euro. 

IV.4 Alle prijzen in offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten zijn steeds indicatief. XPRT Landmeters behoudt zich het recht voor om, wanneer de goede uitvoering van de opdracht het vereist of er bijkomende kosten zijn die eigen zijn aan de goede uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld bijkomende opzoekingen, registraties etc…), de prijs aan te passen, eventuele bijkomende kosten aan te rekenen of bijkomende werken aan te rekenen in regie. Regiewerk wordt aangerekend aan een uurtarief van 68 euro (ex. btw). 

IV.5 Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

IV.6 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding van de offerte van XPRT Landmeters door de klant. De klant is er zich van bewust dat er vanaf dat moment een betalingsverplichting op hem rust. 

V. Uitvoering, wijziging of intrekking van de opdracht

V.1 XPRT Landmeters zal de overeenkomst steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert uitvoeren.

V.2 Afspraken voor de uitvoering van de opdracht worden steeds gepland in samenspraak met de klant. Indien de klant een afspraak wenst te verzetten, dient hij XPRT Landmeters hiervan tijdig op de hoogte te stellen, uiterlijk vierentwintig uur (24u) voor de gemaakte afspraak. 

V.3 Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per e-mail aan info@xprtlandmeters.be. In geval van annulering uit hoofde van de klant, is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en/of verplaatsingen, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de totale prijs van de offerte, tenzij XPRT Landmeters een hoger vergoedingsbedrag aantoont.

VI. Uitvoeringstermijnen

VI.1 De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor XPRT Landmeters, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. XPRT Landmeters doet er in ieder geval alles aan om steeds binnen een redelijke termijn de opdracht uit te voeren. 

VI.2 Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid, boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze te wijten is aan een grove fout of opzet uit hoofde van XPRT Landmeters die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met een bewezen schade. 

VII. Prijzen en betalingsvoorwaarden

VII.1 De geraamde prijzen worden steeds weergegeven in de offertes. De prijzen worden geraamd op basis van onder meer de aard, het belang, de complexiteit, de omvang en draagwijdte van de opdracht. 

VII.2 Indien na de aanvaarding van de offerte blijkt dat bijkomende opzoekingen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, opzoekingen bij kantoor rechtszekerheid, notarissen, rijksarchief, gemeentebesturen, etc.) of opvragingen of andere zaken moeten gebeuren die noodzakelijk zijn voor de goede en correcte uitvoering van de opdracht en kunnen leiden tot bijkomende kosten, zal XPRT Landmeters de klant hiervan op de hoogte stellen en zullen de kosten van de bijkomende opzoekingen of opvragingen integraal worden aangerekend aan de klant. 

VII.3 XPRT Landmeters behoudt zich het recht voor om voorschotten te vragen.

VII.4 Facturen dienen steeds betaald te worden binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na hun verzending per e-mail of drie dagen na verzending per post, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen. 

VII.5 Bij laattijdige betaling zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest. Dit is de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Uitzondering: Particuliere klanten (d.w.z. consumenten) zullen steeds eerst voorafgaand een gratis betalingsherinnering ontvangen vooraleer er kosten (zowel interesten als de schadevergoeding uit VII.6 hieronder) worden aangerekend.

VII.6 Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een minimale schadevergoeding van 40 euro, onverminderd het recht van XPRT Landmeters om een hogere vergoeding aan te rekenen indien het bedrag van de werkelijk geleden schade hoger ligt. Uitzondering: Voor particuliere klanten (d.w.z. consumenten) zullen volgende wettelijk vastgelegde grenzen in acht genomen worden voor het berekenen van de schadevergoeding:

  • Maximaal 20 euro als het verschuldigde bedrag lager is dan of gelijk is aan 150 euro.
  • Maximaal 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150, 01 en 500 euro als het verschuldigde bedrag tussen 150, 01 en 500 euro is.
  • Maximaal 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

VII.7 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle openstaande facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

VII.8 Bij niet-betaling van een factuur, behoudt XPRT Landmeters zich het recht voor om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

VII.9 De klant dient de facturen, in geval van betwisting, door middel van een e-mail aan info@xprtlandmeters.be te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

VIII. Prijzen en betalingsvoorwaarden

VIII.1 De klant dient aan XPRT Landmeters en/of haar aangestelden alle nodige en hem beschikbare documenten, handtekeningen en informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die XPRT Landmeters en/of haar aangestelden toelaten de opdracht, de werken of de dienst correct uit te voeren of te verlenen. XPRT Landmeters en/of haar aangestelden mogen erop vertrouwen dat de informatie verschaft door de klant correct is. Indien de klant dit herhaaldelijk weigert of nalaat of weigert om de nodige documenten en handtekeningen te voorzien, mag XPRT Landmeters ervoor kiezen om de opdracht, de werken of de dienst stop te zetten en de opdracht te annuleren. XPRT Landmeters en/of haar aangestelden zijn niet aansprakelijk voor enig nadeel dat uit de stopzetting, annulatie of foutief aangeleverde informatie zou kunnen voortvloeien. Indien XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.

VIII.2 De klant verbindt zich ertoe te voldoen aan alle wettelijke, administratieve en reglementaire voorschriften en te beschikken over al de nodige toestemmingen, vergunningen met betrekking tot de uit te voeren diensten, werken of opdracht, in zoverre van toepassing voor de specifieke opdracht. De klant verbindt er zich toe om XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) te vrijwaren voor eventuele aanspraken dienaangaande.

VIII.3 XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van overlast of hinder voortvloeiend uit nabuurschapsrechten. 


VIII.4
Bij het uitvoeren van bepaalde opdrachten kan het nodig zijn dat XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) het terrein van buren mag betreden om een correcte meting te kunnen bekomen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) de nodige toestemming krijgt van de buren om hun terrein te betreden. Indien de toestemming niet kan worden verkregen (bijvoorbeeld omdat de buur niet bereikbaar is), kan XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) ervoor kiezen om haar werken tijdelijk stop te zetten. In dat geval zijn ze enkel verplicht de opdracht verder uit te voeren, zodra de nodige toestemming wordt verkregen. Indien XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.

VIII.5 XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) mag erop vertrouwen dat, indien de klant beweert toestemming te hebben gekregen van zijn/haar buur om diens terrein te betreden in het kader van de uit te voeren opdracht door XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n), deze toestemming geldig en correct is gegeven door de buur in kwestie. De klant verbindt er zich toe om XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) te vrijwaren voor eventuele aanspraken dienaangaande.

VIII.6 XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) zijn niet aansprakelijk voor schade, ongeacht de aard, ten opzichte van een derde, noch voor schade aan personen, noch voor schade aan dieren of gebouwen (onder meer maar niet limitatief: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, schade aan gebouwen, verlies van inkomsten). 

VIII.7 XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) zijn niet aansprakelijk voor de handelingen of fouten van derden. De uitvoering van de opdracht, werken of dienst door XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) gebeurt steeds onder het grootste voorbehoud van de concrete situatie of toestand ter plaatse evenals van de degelijke kwaliteit van eventuele door derden reeds uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse die een invloed kunnen hebben op de door XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) uit te voeren werken, opdracht of diensten.

VIII.8 XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fiscale, sociaalrechtelijke of administratieve verplichtingen eigen aan grondwerken of bouwwerken, voortvloeiend uit de activiteiten van de klant, de architect of de aannemer.

VIII.9 XPRT Landmeters heeft een verzekering onderschreven die haar volledige burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt. Elke aansprakelijkheid van XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) kan slechts ingeroepen worden ten beloop van de dekkingen van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade niet dekt, wordt de volledige aansprakelijkheid van XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n), zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden. 

IX. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

IX.1 Onder overmacht en onder onvoorziene omstandigheden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen. 

IX.2 XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) zijn nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van overmacht of onvoorziene omstandigheden die buiten hun wil en/of invloed liggen. 

IX.3 Bij onvoorziene omstandigheden, die veroorzaakt zijn door de klant of zijn verantwoordelijkheid zijn en/of waarvan XPRT Landmeters niet (tijdig) op de hoogte werd gesteld, waardoor XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) niet in staat is de opdracht, de werken of de dienst (adequaat) uit te voeren of te verlenen, is de klant verantwoordelijk en dient hij ervoor te zorgen dat XPRT Landmeters (eventueel op een later tijdstip) de opdracht, de werken of de dienst wel kan uitvoeren. De klant is er zich van bewust dat dit mogelijks kan leiden tot bijkomende kosten. XPRT Landmeters zal de klant steeds op de hoogte stellen van deze bijkomende kosten alvorens ze gemaakt worden. (Bijvoorbeeld: Bij het plaatsbezoek voor de opmaak van een asbestinventaris blijkt er een grote kast in de weg te staan, waardoor XPRT Landmeters de asbestinventarisatie niet correct kan uitvoeren. De kast moet eerst verplaatst worden, waardoor er een nieuwe afspraak gemaakt moet worden voor het opmaken van de inventaris.)

IX.4 Bij overmacht of onvoorziene omstandigheden zoals hierboven beschreven, worden de verplichtingen van XPRT Landmeters opgeschort. In dat geval zijn ze enkel verplicht de opdracht uit te voeren, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

IX.5 Indien XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n), bij het ontstaan van de overmachtsituatie of onvoorziene omstandigheden, al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.

X. Verwerking van persoonsgegevens

X.1 XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die zij van de klant ontvangen met het oog op het opmaken van offertes, de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische wetgeving ter zake. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. 

X.2 XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) zijn gemachtigd tot het raadplegen en verwerken van gegevens in databanken die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit gebeurt uitsluitend voor doeleinden die verbonden zijn aan activiteiten van openbaar belang, zoals omschreven in artikel 3 van de Wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten en artikel 18, eerste lid, 2°, van het Koninklijk Besluit van 15 december 2005 betreffende de plichtenleer van de landmeter-expert. XPRT Landmeters verbindt zich ertoe adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. Toegankelijke persoonsgegevens voor genoemde doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Identificatiegegevens van huidige en voormalige rechthebbenden van onroerende goederen en betrokken personen.
  • Contactgegevens van deze rechthebbenden en betrokken personen.
  • Woonplaatsgegevens van deze rechthebbenden.
  • Informatie over de aard en omvang van zakelijke rechten op de betreffende onroerende goederen.
  • Stedenbouwkundige informatie gerelateerd aan deze eigendommen.
  • Kadastrale gegevens, inclusief algemene kadastrale documentatie van de betreffende onroerende goederen.
  • Vergelijkingspunten zoals adressen, kenmerken, oppervlakten, kadastraal inkomen, verkoopprijzen en data van transacties van onroerende goederen.

 

X.3 De bewaartermijn voor de geraadpleegde gegevens is maximaal tien jaar vanaf de datum van raadpleging, behalve in gevallen waarin de gegevens noodzakelijk zijn voor het beheer van lopende geschillen. In dergelijke situaties worden de gegevens bewaard zolang ze strikt noodzakelijk zijn voor dit beheer.

X.4 De verwerkingsverantwoordelijke is XPRT Landmeters BV, Kapellestraat 42, 8750 Wingene (België), vertegenwoordigd door haar bestuurders, mr. BRUWAERT Joran en mr. VANCOILLIE Maxime.

X.5 De persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. 

X.6 De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan XPRT Landmeters bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetgeving ter zake na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van XPRT Landmeters zou ontvangen.

X.7 De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.


X.8 De klant bevestigt dat hij ervan op de hoogte is dat hij steeds een klacht kan indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) m.b.t. de verwerking van zijn persoonsgegevens.

X.9 Bij het uitvoeren van bepaalde opdrachten maakt XPRT Landmeters mogelijk gebruik van fotografie en scanning om omgevingen vast te leggen. Hierbij kan het voorkomen dat toevallige passanten of voorbijgangers onbedoeld worden vastgelegd op beeldmateriaal. XPRT Landmeters verzamelt, verwerkt en deelt deze beelden met de opdrachtgever, uitsluitend voor het specifieke doel van de landmeetkundige opdracht en gebruikt ze niet voor andere doeleinden. Verzamelde beelden worden slechts bewaard zolang als strikt noodzakelijk voor de specifieke landmeetkundige opdracht en handhaving van de verplichtingen en in het kader van eventuele aansprakelijkheden met betrekking tot de overeenkomst of opdracht. 

XI. Wijzigingen aan de algemene voorwaarden

XI.1 XPRT Landmeters behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen te kunnen aanbrengen aan de algemene voorwaarden. Eventuele wijzigingen zullen steeds worden gepubliceerd op de website alsook de datum van wijziging. 

XII. Nietigheid en geschillenbeslechting

XII.1 De nietigheid van één of meerdere clausules brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal aansluiten.

XII.2 Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.