Logo XPRT landmeter wit

diensten

Wij streven naar een persoonlijke aanpak en efficiënt en snel afleveren van plannen.
Door het werken met de meest recente technologieën garanderen we de hoogste kwaliteit.

Architecturale opmeting
Moeren icoon

Architecturale
opmeting

Als architect, bouwheer of studiebureau wilt u zich kunnen baseren op de meest recente plannen en huidige staat van een gebouw voor het uitwerken van ontwerpen of berekeningen. Bij een architecturale opmeting worden zowel de binnen- als buitenkant van een gebouw in detail opgemeten. Uit de meting worden dan grondplannen, geveltekeningen en doorsnedes gemaakt die als basis dienen voor uw renovatie, nieuwbouw of verbouwingswerken.

Grensbepaling

Bij een grensbepaling worden de grenzen van een perceel eenduidig bepaald door middel van historisch grensonderzoek en feitelijke vaststellingen ter plaatse. De grenzen worden achteraf vastgelegd in een plan met eventuele materialisatie van de grenspunten op het terrein. Zo kan er geen discussie ontstaan over de exacte grenslijn van uw perceel.

Icoon afmetingen
Meettoestel voor huis
Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Plaats- beschrijving

Een plaatsbeschrijving is het schriftelijk vastleggen van de huidige staat of situatie van een goed. De plaatsbeschrijving kan om verschillende redenen opgemaakt worden; bij aanvang of op het einde van een huurcontract en voor en na het uitvoeren van nieuwbouw of renovatiewerken. Hierbij wordt een gedetailleerd verslag met foto’s opgemaakt, waarbij elk detail van het goed beschreven wordt. Op die manier kan achteraf achterhaald worden of eventuele schade al dan niet reeds aanwezig was.

Uitzetwerk

Bij het bouwen van een nieuwe woning of het aanbouwen bij renovatie is het belangrijk dat de inplanting correct gebeurt. Bij het uitzetten worden markeringen aangebracht in de vorm van houten paaltjes of nagels die de precieze positie van elk te plaatsen onderdeel aangeeft. Op die manier bent u zeker van de inplanting volgens de goedgekeurde plannen.

Uitzetwerk
Opmeting bestaande toestand
Landmeter icoon

Opmeting
bestaande
toestand

Om een goed beeld te hebben van oppervlakte of staat van een perceel, kan een bestaande toestand opgemeten worden. Hierbij wordt de huidige staat van de grond met alle aanwezige elementen vastgelegd om als plan op te leveren. Op die manier heeft u als architect of bouwheer een correct beeld van de oppervlakte en de staat van het perceel en de aangrenzende straten of gebouwen om als basis te gebruiken voor een ontwerp.

Zettingsmeting

Bij een zettingsmeting worden bepaalde punten van een gebouw gemeten om eventuele grondverzakkingen of scheuren snel op te sporen. Deze kunnen ontstaan bij uitgravingen, grondboringen of bronbemaling en kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan het gebouw zelf of in aanpalende gebouwen.
Hierbij worden meetpunten in of op het gebouw vergeleken met de hoogte van enkele vaste punten buiten de werkzone. Op die manier kan snel gezien worden of de hoogte buiten vooropgestelde toleranties valt.

Icoon afmetingen
Zettingsmeting
Tracé meeting

Tracé
Meeting

De opmeting van bestaande wegenis en riolering wordt gebruikt bij aanleg of herstellingswerken van wegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde manier van opmeten volgens de GRB normen.

Muurovername

Bij het bouwen van woningen wordt vaak een wachtgevel voorzien in het geval van een rijwoning. Op die manier kan er later een andere woning tegenaan gebouwd worden. Hierbij dient de helft van de muur als eigendom overgenomen te worden door de aanbouwende eigenaar. Bij een muurovername wordt de grens vastgelegd tussen beide aanpalende woningen en wordt het over te nemen muurdeel in actuele waarde en oppervlakte bepaald. Zo kan steeds een correcte vergoeding voorzien worden voor de gemeenschappelijke muur. Hierbij worden meetpunten in of op het gebouwen vergeleken met de hoogte van enkele vaste punten buiten de werkzone. Op die manier kan snel gezien worden of de hoogte buiten vooropgestelde toleranties valt.

Muurovername