Logo XPRT landmeter wit

XPRT landmeters, gevestigd aan Kapellestraat 42 8750 Wingene, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

Kapellestraat 42 8750 Wingene

0488 03 55 80

Joran Bruwaert is de Functionaris Gegevensbescherming van XPRT landmeters Hij/zij is te bereiken via Joran.bruwaert@xprtlandmeters.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

XPRT landmeters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@xprtlandmeters.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

XPRT landmeters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

X.1 XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die zij van de klant ontvangen met het oog op het opmaken van offertes, de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische wetgeving ter zake. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. 

X.2 XPRT Landmeters en/of haar aangestelde(n) zijn gemachtigd tot het raadplegen en verwerken van gegevens in databanken die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit gebeurt uitsluitend voor doeleinden die verbonden zijn aan activiteiten van openbaar belang, zoals omschreven in artikel 3 van de Wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten en artikel 18, eerste lid, 2°, van het Koninklijk Besluit van 15 december 2005 betreffende de plichtenleer van de landmeter-expert. XPRT Landmeters verbindt zich ertoe adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. Toegankelijke persoonsgegevens voor genoemde doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Identificatiegegevens van huidige en voormalige rechthebbenden van onroerende goederen en betrokken personen.
  • Contactgegevens van deze rechthebbenden en betrokken personen.
  • Woonplaatsgegevens van deze rechthebbenden.
  • Informatie over de aard en omvang van zakelijke rechten op de betreffende onroerende goederen.
  • Stedenbouwkundige informatie gerelateerd aan deze eigendommen.
  • Kadastrale gegevens, inclusief algemene kadastrale documentatie van de betreffende onroerende goederen.
  • Vergelijkingspunten zoals adressen, kenmerken, oppervlakten, kadastraal inkomen, verkoopprijzen en data van transacties van onroerende goederen.

 

X.3 De bewaartermijn voor de geraadpleegde gegevens is maximaal tien jaar vanaf de datum van raadpleging, behalve in gevallen waarin de gegevens noodzakelijk zijn voor het beheer van lopende geschillen. In dergelijke situaties worden de gegevens bewaard zolang ze strikt noodzakelijk zijn voor dit beheer.

X.4 De verwerkingsverantwoordelijke is XPRT Landmeters BV, Kapellestraat 42, 8750 Wingene (België), vertegenwoordigd door haar bestuurders, mr. BRUWAERT Joran en mr. VANCOILLIE Maxime.

X.5 De persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. 

X.6 De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan XPRT Landmeters bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetgeving ter zake na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van XPRT Landmeters zou ontvangen.

X.7 De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.


X.8 De klant bevestigt dat hij ervan op de hoogte is dat hij steeds een klacht kan indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) m.b.t. de verwerking van zijn persoonsgegevens.

X.9 Bij het uitvoeren van bepaalde opdrachten maakt XPRT Landmeters mogelijk gebruik van fotografie en scanning om omgevingen vast te leggen. Hierbij kan het voorkomen dat toevallige passanten of voorbijgangers onbedoeld worden vastgelegd op beeldmateriaal. XPRT Landmeters verzamelt, verwerkt en deelt deze beelden met de opdrachtgever, uitsluitend voor het specifieke doel van de landmeetkundige opdracht en gebruikt ze niet voor andere doeleinden. Verzamelde beelden worden slechts bewaard zolang als strikt noodzakelijk voor de specifieke landmeetkundige opdracht en handhaving van de verplichtingen en in het kader van eventuele aansprakelijkheden met betrekking tot de overeenkomst of opdracht. 

Delen van persoonsgegevens met derden

XPRT landmeters verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

XPRT landmeters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@xprtlandmeters.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. XPRT landmeters zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. XPRT landmeters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

XPRT landmeters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@xprtlandmeters.be